Producten
 
Winkelwagen
 
Inloggen
Gebruiker
Wachtwoord
Login
 

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MY HAPPY BODY 

Artikel 1. Toepasselijkheid
 

1.1 Op bestellingen en overeenkomsten van My Happy Body zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van My Happy Body worden bedongen 

Artikel 2. Kwaliteit van de producten 

2.1 My Happy Body biedt de producten met dezelfde kwaliteit zoals deze bij haar directe leverancier verkregen is. My Happy Body garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten. 

Artikel 3. Overeenkomsten 

3.1 Alleen eindgebruikers mogen één of meerdere producten bestellen. Het is voor Onafhankelijk Herbalife Distributeurs en/of personen die de producten bestellen met als doel deze door te verkopen aan derde niet toegestaan om één of meerdere producten en/of diensten te bestelling. Als tussen de plaatsing van een bestelling en levering van de producten blijkt dat u niet gerechtigd was tot het plaatsen van de bestelling behoudt My Happy Body het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.2 Alle prijzen van My Happy Body zijn vrijblijvend en My Happy Body behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6. 

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door My Happy Body. My Happy Body is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Algemene Verkoopvoorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt My Happy Body dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft. 

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van My Happy Body. 

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is My Happy Body gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door My Happy Body. 

Artikel 5. Levering 

5.1 De door My Happy Body opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

5.3 My Happy Body is bevoegd om bij de verzending van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan My Happy Body verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u My Happy Body daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft My Happy Body de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan My Happy Body te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, de oorspronkelijke aankoopnota wordt bijgevoegd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

7.4 Indien u niet tevreden bent, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan My Happy Body te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien de verpakking duidelijke definieerbaar is, de inhoud gedeeltelijk opgesoupeerd is, de oorspronkelijke aankoopnota wordt bijgevoegd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en My Happy Body, dan wel tussen My Happy Body en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en My Happy Body, is My Happy Body niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van My Happy Body. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft My Happy Body in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat My Happy Body gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan My Happy Body kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan My Happy Body schriftelijk opgave doet van een adres, is My Happy Body gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan My Happy Body schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door My Happy Body gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat My Happy Body deze Algemene Verkoopvoorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met My Happy Body in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door My Happy Body vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 My Happy Body is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

e74b5ccda24fff2862f60e011a076f9d.jpg
 
Ciska Licht
Onafhankelijk Herbalife Member
info@myhappybody.nl
 
Top 5 bestsellers
1.  Formula 1 Voedingss..
2.  Vezel- & kruidentab..
3.  Prote├»nereep
4.  Instant Kruidendrank
5.  Formula 2 Vitaminen..
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW
Powered by CCV Shop webwinkel